Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εις το εξής αναφερόμενα χάριν συντομίας ως "δ.π.χ.") του χρήστη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. υπό την ονομασία κεντρικής σελίδας (home page) www.amyna.gr, υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και στους κάτωθι όρους :

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δ.π.χ. είναι η ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. (ΦΕΚ Σύστασης 4213 , 14/07/1994).

2. Ως χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ, θεωρείται μόνο ο πελάτης της και όχι ο απλός επισκέπτης.

3. Η ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ διατηρεί αρχείο με τα δ.π.χ. των χρηστών τα οποία καταχωρούν οι ίδιοι. Τα αρχεία τηρούνται αποκλειστικά για λόγους υποστήριξης, προώθησης και εκτέλεσης των συναλλακτικών σχέσεων και για λόγους επικοινωνίας. Για τα δ.π.χ. που αφορούν τον χρήστη, ο τελευταίος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11-13 του Ν.2492/97. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει, το υποκείμενο των δ.π.χ. μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ (Δ/νση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 74, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 6140591-5).

4. Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ζητούνται από τον επισκέπτη/χρήστη και συλλέγονται εφόσον είναι απολύτως αναγκαία τα κάτωθι στοιχεία προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες : ονοματεπώνυμο/ επωνυμία επιχείρησης, ημερομηνία γέννησης, Δ/νση φυσικού προσώπου/έδρα της επιχείρησης, Τ.Κ., αριθμ. τηλεφώνου, ιδιότητα, e-mail, αρ.fax, Α.Δ.Τ.

5. Τα δ.π.χ. του χρήστη διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής του σχέσης με την ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ.

6. Η ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των δ.π.χ. που ο ίδιος χρήστης δηλώνει και δεν τα μεταβιβάζει σε κανέναν τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

7. Κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και εντός του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, η ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δ.π.χ.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας των δ.π.χ. που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ.